تهران - بام ایران

بر .

بنياد کودک با هدف " جلب حمایت مالی خيرین در ساخت مجموعه اقامتی کودکان سرطانی اروميه "در تاریخ 26 تور تهران - بام ایران رو به مدت 4 روز در دومرحله ( 2روز دوچرخه سواری – 2 روز /04/ 23/04/90 لغایت 90 کوهنوردی) برگزار کرد . من هر دو مرحله این برنامه شرکت داشتم.

محل تجمع دوچرخه سواران - ميدان آرژانتين

hassan khorashadi

بنياد کودک

cycletourist

hassan khorashadi

جاده تهران - پلور

دوچرخه سوار

cycletourist

سایکلتوریست

من و همرکاب آلمانی مون (استفان دونات)

cycletourist

hassan khorashadi

دوچرخه سوار

cycletourist

امامزاده هاشم

سایکلتوریست

قرارگاه کوهنوردی پلور

پلور

در راه گوسفندسرا (نمایی از دماوند در پشت تصویر)

دماوند

گوسفندسرا

دماوند

روز اول کوهنوردی

cycletourist

کوهنورد

بارگاه سوم دماوند

حسن خراشادی

hassan khorashadi

بر بام ایران - قله دماوند

دماوند

دوچرخه سوار

کوهنورد

دماوند

دوچرخه سوار

در راه بازگشت

سایکلتوریست

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی