محمد تاجران در بيرجند

بر .

محمد تاجران ،بزرگ مرد دوچرخه سواری ایران که در سفر دور دنيای خود تاکنون 30 هزار کيلومتر را در 21 کشور آسيایی با هدف "حفظ محيط زیست" رکاب زده، تصميم گرفته زمستان 90 را در ایران رکاب بزند. بدین ترتيب وی 9 الی 13 دی ماه را در بيرجند سپری کرد ...

cycletourist

hassan khorashadi

تاجران

حسن خراشادی

دوچرخه سوار

hassan khorashadi

cycletourist

سایکلتوریست

دوچرخه سوار

cycletourist

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی