پيوند ...

بر .

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

hassan & mahshid

hassan & mahshid

پایان هر رفتن رسيدن است
و ما اکنون به نقطهای رسيدهایم که آغاز یک رفتن است ...
تاریخ پيوند: 27 شهریور ماه 1391

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی