در رکاب زندگی

بر .

 93/05/13

 لرستان تا گردنه حيران


خرم آباد به كرمانشاه

بيستون بر سر راه است، مباد از شيرين    سخني گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

كنده كاري ها نشان از عشق داشت. نقش صورت زني بر ديواره حك شده بود.

پير مردي ميگفت كار فرهاد است. شيرين را جاودانه كرده است. 

 كرمانشاه

استراحتي چند روزه و غذاي خانگي Wink

 

 طاق بستان

چون دير رسيديم و در را بسته بودند به ديدار از راه دور رضايت داديم.

كردستان زيبا... 

ايستاديم براي استراحت و آبتني. اما دريغ!!! آب آنقدر سرد بود كه بيشتر از چند ثانيه نميشد تحمل كرد. 

زيبايي هايي كه خستگي از تن بيرون ميكنند. يك ساعتي مشغول عكاسي ازين موجود باد پا بوديم. 

سقز 

به مياندوآب كه رسيديم دوچرخه ها حالي به حالي شدند. از همين جا خريده بوديمشان Wink 

در جمع دوستان دوچرخه سوار ؛ طاهر احدي و فريدون كلاهي

و سايكلتوريست آفريقايي ؛ ديبراين

هم ركابي كوتاه 

تنها لاين دوچرخه ي تبريز كه نه پستي و بلندي داشت و نه ماشين!!! 

 ائل گولي

وقتي تابلوها در جاي خود نصب نشده باشند يا اصلا نصب نشده باشند ، حوصله ي خورشيد هم سر ميرود...

در حال خروج از تبريز 

اولين گام ها بر سينه ي ساوالان... 

همگام با همنورد عزیزمان ، سیاوش

درياچه اي زيبا بر بلنداي كوهي مهربان 

در جمع دوستان كرماني(باشگاه كوهنوردي اماوند) كه از بهترين لحظات سفرمان را با آن ها داشتيم.

 غوغاي ابر ها در بازگشت

زيبايي هاي ساوالان ، كوه مهربان ، كم نبود. 

مشگين شهر

دوستان بيرجندي كه براي صعود قلم آمده بودند و بهانه اي شد براي تجديد ديدار...

و هزاري عزيز... كه براي ديدارمان جاده ها را معطل خود كرد.

ممنون از خانواده ي عزيز هادي كتانچي براي تحمل مان در اين چند روز 

 بدرود ساوالان...

به اميد ديدار

مشگين شهر به اردبيل 

 

گردنه ها و شيب هاي تند را پشت سر گذاشته بوديم. ميدانستيم جاده اي صاف و زيبا در انتظار است. اما طبيعت هميشه چيزي براي خودنمايي در چنته دارد...باد!

از  اردبيل تا تونل ابتداي گردنه حيران، باد مخالف شديدي داشتيم. 

شبماني در جنگل فندق لو 

هواي سرد رمقي براي استفاده از سه پايه نگذاشته بود.

 

وقتي گرم به گرم بارت اهميت داشته باشد بايد چشم بر زيبايي ها ببندي و بگذري  Undecided

 فندق تازه

بر بلنداي گردنه حيران 

 ورود به استان زيباي گيلان

در كنار مرز آذربايجان

و سيم خاردار هايي كه انسان ها را از هم دور و دور و دور كرده اند...

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی